Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

REGULAMENT
PRIVIND DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILZATORILOR
ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor instituţiilor de învăţămînt superior, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Învăţămîntului nr.7.4/6 din 7 mai 2002 art. 6.1, Statutului Instituţiei Publice USARB, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Ştiinţifice, Nomenclatorului serviciilor cu plată a USARB, se prevăd drepturile şi obligaţiile utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

1. ACCESUL UTILIZATORILOR ÎN BIBLIOTECĂ

Biblioteca Ştiinţifică, ca parte integrantă a Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, îndeplineşte misiunea de asigurare informaţională şi documentară a procesului educaţional şi ştiinţific, facilitînd accesul la informaţii prin crearea condiţiilor şi a instrumentelor bibliografice adecvate, prin formarea culturii informaţiei a utilizatorului.

 • Accesul în bibliotecă se face în baza Permisului de intrare prevăzut cu un cod de bare personal. Eliberarea Permisului şi a duplicatului se face contra plată (Nomenclatorul serviciilor cu plată a USARB) la sala de Împrumut nr. 1, oficiul Evidenţă, Permise, în baza Ordinului de înmatriculare / angajare, fotografiei ¾, carnetului de student, buletinului de identitate, certificatului de la cursul de reciclare.
 • Categoriile de utilizatori:
  • Utilizatori specifici - membrii comunităţii universitare: studenţi, masteranzi, doctoranzi, corpul profesoral-didactic, cercetători, personal auxiliar, elevi ai Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” şi Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”.
  • Utilizatori nespecifici - studenţi ai instituţiilor superioare de învăţămînt de stat din Republica Moldova, România, Rusia, învăţători din raioanele de Nord, elevi (cu un grad înalt de însuşită) din clasele superioare a liceelor din municipiul Bălţi, în condiţiiile stabilite de fondator (perfectarea cererii de înscriere pe numele directorului Bibliotecii, înscrierea şi reînregistrarea anuală contra plată, accesul la colecţii numai în săli de lectură fără dreptul de împrumut a documentelor la domiciliu).
  Nota: Studenţii anului I, pînă la primirea Permiselor de intrare, au acces în Bibliotecă timp de o lună în baza buletinului de identitate conform ordinului de înmatriculare la studii.
 • La primirea Permisului de intrare persoana ia act de regulile de acces la colecţii şi infrastructura informaţională, regulile de comportament în spaţiile Bibliotecii, confirmînd contra semnătură obligaţia de a le respecta.
 • Studenţii anului I primesc Permisul de intrare în lunile septembrie - octombrie conform unui grafic stabilit după excursiile ghidate de bibliotecari prin spaţiile Bibliotecii.
 • Permisul de intrare este valabil pe toată durata anilor de studii, prelungirea termenului de utilizare efectuîndu-se prin înregistrarea respectivă în baza de date Cititorul, în condiţia absenţei oricăror încălcări regulamentare.
 • Permisul nu este transmisibil.
 • În cazul pierderii Permisului de intrare utilizatorul depune o cerere în oficiul Evidenţă. Permise. Duplicatul se eliberează contra plată în timp de 5-10 zile.
 • Accesul în Bibliotecă are loc doar după prezentarea, în mod obligatoriu, a Permisului de intrare.

2. REGULI PRIVIND ÎMPRUMUTUL DE DOCUMENTE LA DOMICILIU

  • Publicaţiile din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice se pot împrumuta în următoarele condiţii:
   • Sălile de Împrumut nr. 1 - 4 împrumută cadrelor didactice, masteranzilor, doctoranzilor, studenţilor, elevilor - pînă la 15-20 ex.;
   • studenţilor de la Facultatea de Litere – pînă la 25 – 30 ex.;
   • colaboratorilor 10 -15 ex.;
   • altor categorii - pînă la 2 ex.
  • Termenul de împrumut pentru un document:
   • un semestru / un an de studiu – literatură didactică şi metodică, dicţionare lingvistice bilingve şi explicative deţinute în număr mare de exemplare;
   • 10 zile - documente foarte solicitate, unicate şi reviste;
     20 zile - beletristică ;
   • 30 zile - beletristică pentru lecturi individuale în limbile străine;
   • 30 zile - documente ştiinţifice;
  • Termenul de utilizare a documentului poate fi prelungit de două ori, după care restituirea documentului devine obligatorie.
  • Membrii comunităţii universitare înscrişi la Bibliotecă pot împrumuta publicaţii în condiţiile în care au Permisul de intrare valabil, nu au nici o carte cu termenul de restituire depăşit, nu au penalizări pentru reţineri anterioare.
  • La primirea publicaţiilor utilizatorul este obligat să verifice starea lor, semnalînd bibliotecarului orice defecţiuni (lipsa codului de bare, sublinieri, deteriorări), în caz contrar este răspunzător la restituirea lor.

Nu se împrumută: publicaţiile periodice deţinute într-un singur exemplar, unicatele (exclusiv beletristica ce nu face obiectul programului de studiu); documentele AV şi electronice (CD, DVD); documentele din sălile de lectură; publicaţiile provenite prin împrumutul interbibliotecar; lucrările din colecţiile speciale (cărţi rare, cărţi cu autograf, tezele de licenţă, master, doctor, etc.)

3. ACCES ÎN SĂLILE DE LECTURĂ

 • Accesul liber în sălile de lectură, audiere sau vizionare se produce în baza Permisului de intrare, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.
 • În sălile de lectură sînt consultate: documente de referinţă: dicţionare, enciclopedii; manuale, metodici, ghiduri pentru procesul de învăţămînt, unicate, cărţi rare, cu autografe; reviste de specialitate si ziare; teze de licenţă, master şi doctor (cu avizul şefului de catedră şi a directorului Bibliotecii), este asigurat accesul la baze de date bibliografice, baze de date naţionale şi străine, siteuri Internet, WI-FI.
 • Pentru obţinerea documentelor din depozitul principal (nu mai mult de 5 unităţi odata), utilizatorul perfectează un Buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat.
 • Pentru audiţii sau vizionări colective, cererea trebuie depusă în prealabil cu 2-3 zile.
 • Documentele utilizate nu se aşează la raft, dar se lasă pe rafturile sau mesele speciale pentru ca mai tîrziu bibliotecarul să le intercaleze la locul lor.

4. SERVICII ŞI FACILITĂŢI

 • Împrumut de documente la domiciliu.
 • Acces la colecţiile structurilor internaţionale, integrate în Biblioteca Ştiinţifică: ONU Centrul de Informare al Uniunii Europene (EUI); Punctul de Informare NATO; Banca Mondială; Colecţiile formate în timp, inclusiv provenite din donaţii: Biroul Consiliului Europei din Moldova; Fondul WILHELMI, Colecţia Institutului Goethe – Bucureşti, Institutului Cultural Român, Asociaţia Pro Basarabia si Bucovina, Filiala „Costache Negri”, Galaţi, Fondul AGEPI, Colecţia Lituania, Reviste ştiintifice în limba engleză The Journal Donation (Proiectul JDP), SUA; Colecţii particulare: Mircea Druc, Ioan Călin Dumitriu, Daniela Gîfu (România), Dr. Leonid Gheorghian (Germania); Dan-George Dumitrescu (Suedia), Ioan Nicorici, Pavel Proca (R. Moldova).
 • Acces la Biblioteca Digitală.
 • Împrumut interbibliotecar naţional / international.
 • Acces direct la publicaţii în săli de lectură.
 • Informare bibliografică:
  • Asistenţă bibliografică şi documentară
  • Cercetări bibliografice la cerere
  • Zilele Catedrelor / Zilele Informării
  • Lunarul Licenţiatului / Masterandului / Doctorandului
  • Salonul editorial Contribuţii ştiinţifice şi didactice ale universitarilor bălţeni
  • Expoziţii informative / tematice tradiţionale şi on-line
  • Reviste bibliografice informative / tematice
  • E-buletine informative. Buletine cu genericul Donaţie.
  • Bibliografii şi e-bibliografii la cerere
  • DSI - difuzare selectivă a informaţiei
  • SDC - servire diferenţiată a conducerii
  • Atribuirea indicelui CZU tezelor ştiinţifice
  • Intermedierea obţinerii CIPului pentru editare de la CNC
 • Servicii bibliometrice:
  • Stabilirea indicelui Hirsch al autorilor-profesori
  • Identificarea revistelor cu impact pentru publicarea articolelor din domeniile de profil
  • Depistarea şi prezentare (de-vizu şi on –line) a revistelor cotate ISI în bazele de date accesate şi din colecţia de publicaţii periodice, în special din colecţia Journal Donation Project (New-York, SUA)
  • Informarea despre bazele de date scientometrice şi modalităţile de utilizare
 • Documente şi servicii de referinţe.
 • Serviciul electronic Întreabă bibliotecarul
 • Consultarea cataloagelor tradiţionale şi on-line
 • Audiţii / Vizionări TV
 • Asistenţă de specialitate:
  • Promovarea cursului Bazele Culturii informaţiei pentru toţi studenţii din anul I
  • Acces la Colecţia Cultura informaţiei (pe suport hîrtie şi on-line)
  • Curricumul şi manualul Bazele Culturii Informaţiei
  • Ghidul Licenţiatului / Masterandului / Doctorandului
  • Ghidul utilizatorului
  • Ture ghidate şi consultaţii privind orientarea în spaţiile funcţionale
  • Programul Noul Utilizator/ Tutoriale
 • Activităţi culturale
  • Clubul Cărţii (Saloanele Literar, Muzical, Pridvorul Casei)
  • Lansări de carte
  • Clubul de discuţii ONU NORD
  • Centrul Educaţie Civică Europeană
  • Clubul BiblioSpiritus
  • Teleinformaţii
 • Activităţi ştiinţifice
  • Conferinţe Ştiinţifice, colocvii, ateliere profesionale
  • Zilele Bibliotecii, Zilele Tineretului, Zilele ONU, Zilele Dreptului de a Şti
  • Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie
  • Revista de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe bibliologice; revista electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Editarea lucrărilor (monografii, bio-bibliografii, cataloage, dicţionare) în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas Biography – USARB, Vestigia semper adora, Cultura informaţiei, Doctor Honoris Causa, IN HONOREM, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai culturii, Profesionalizare, Biblioteca - 65, ABRM - 20 de ani, Resurse electronice.
 • Servicii electronice
  • Acces Internet, WI-FI, baze de date naţionale şi internaţionale
  • Pagina Web. Biblioteca Digitală. Buletinul Achiziţii recente. Publicaţii periodice abonate.
  • Catalogul electronic
  • Arhiva electronică instituţională - ORA (Open Research Arhive) USARB
  • Acces online la cataloagele altor biblioteci
  • Consultare CD-uri, DVD-uri
  • Baze de date aplicate: În ajutorul studierii limbilor străine, Sumar Scanat, Lucrări muzicale în MP3.
  • Servicii electronice pe site-ul , blogul Bibliotecii http://bs-usarb.blogspot.com/; prezenţa pe Wikipedia, reţele de socializare: Facebook, Flickr, Youtube, Twitter, Delicious, Google+.
  • Biblioteci deschise. Platforme informaţionale: OpenLibrary, Calameo, Issuu, Scribd, Slideshare.
 • Servicii netradiţionale
  • Copiere
  • Scanare
  • Condiţii pentru procesare texte
 • Servicii de xerocopiere

5. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

 • Să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a colecţiilor, de accesare a infrastructurii informaţionale, produselor şi serviciilor Bibliotecii.
 • Să manifeste un comportament decent, să folosească un limbaj civilizat şi să se conformeze cerinţelor Regulamentului privind Drepturile şi obligaţiile utilzatorilor.
 • Să nu transmită Permisul de intrare altor persoane.
 • Să nu consume în sălile de lectură alimente şi băuturi.
 • La intrarea în sălile de lectură să închidă telefoanele celulare.
 • Folosirea garderobei este obligatorie. Nu se admite intrarea în săli de lectură în paltoane, trenciuri, pardesiuri precum şi cu genţi, serviete, mape.
 • Pentru obţinerea duplicatului să prezinte Fişa de lichidare a împrumutului de publicaţii, cu confirmarea tuturor subdiviziunilor la care a avut drept de împrumut.
 • Să completeze corect şi citeţ, cu toate datele necesare Buletinul de cerere pentru fiecare titlu de carte solicitat.
 • Să verifice la primire starea fizică a documentelor de bibliotecă, semnalînd eventualele nereguli constatate.
 • Să păstreze documentele împrumutate în stare bună, să nu facă însemnări, sublinieri sau alte deteriorări.
 • Să restituie în aceleaşi condiţii documentele împrumutate.
 • Studenţii, elevii, cadrele didactice sînt obligate să restituie Bibliotecii, la finele anului de studii, toate documentele împrumutate, fapt confirmat de bibliotecar în baza de date Cititorul prin înregistrarea Achitat 201_
 • La absolvire, concediere sau exmatriculare studenţii şi elevii, cadrele didactice şi colaboratorii, restituie Bibliotecii documentele împrumutate şi Permisul de intrare, semnează Nota de lichidare, fără de care nu li se va elibera Diploma ori actele personale.
 • Pot împrumuta cărţi pe perioada de vară numai utilizatorii care au înregistrările respective privind achitarea şi nu au restanţe la facultate.
 • Studenţii care se transferă de la o Facultate la alta sau de la secţia cu frecvenţă la zi la secţia cu frecvenţă redusă sînt obligaţi să restituie cărţile împrumutate şi să anunţe despre transferul său în vederea redactării informaţiilor în baza de date şi pe fişa cititorului.
 • Scoaterea documentelor din sala de lectură pentru xerocopiere se produce numai cu permisiunea bibliotecarului pe un termen de 30 minute.

Notă: Enciclopediile şi dicţionarele de valoare, unicatele primite prin donaţie ori din colecţiile străine nu se oferă pentru xerocopiere.

 • Documentele utilizate în sălile de lectură se lasă pe mesele ori rafturile speciale.
 • Nu se admite sustragerea documentelor din colecţiile Bibliotecii.
 • Benficiarii trebuie să utilizeze civilizat mobilierul, calculatoarele şi celelalte bunuri ale Bibliotecii.
 • Filmările, fotografierile în incinta Bibliotecii se pot executa numai cu permisiunea Direcţiei.
 • Utilizatorii sînt obligaţi să respecte orarul de funcţionare al Bibliotecii şi subdiviziunilor ei.

6. UTILIZAREA CALCULATOARELOR DE CĂTRE BENEFICIARI

 1. Beneficiarii au acces la calculatoare doar în baza prezentării Permisului de intrare.
 2. La calculatoare se poate lucra doar numai după conectarea lor de către bibliotecar.
 3. Durata şedinţei la calculator este de 1 oră, se practică rezervarea prealabilă a postului de lucru.
  • Calculatoarele în Bibliotecă sînt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:
  • cercetarea catalogului on-line, repozitoriului electronic ORA ( Open Research  Archive) USARB în Oficiul de Referinţe Bibliografice, săli de lectură / împrumut, Mediateca, CD al ONU;
  • baza de date MoldLex - Sala de lectură nr. 1, Oficiul Referinţe Bibliografice cu imprimarea documentelor solicitate;
  • acces INTERNET; baze de date (EBSCO; ONU şi ale agenţiilor ei; AGORA etc.) - săli de lectură, Mediateca, CD al ONU, Oficiul Referinţe Bibliografice, Serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică;
  • acces CD / DVD-ROM; audierea la căşti a lucrărilor muzicale; procesare / tehnoredactare (fără imprimare) teze de licenţă, masterat, anuale - Mediateca, Sala de împrumut nr.3 Documente muzicale;
  • descărcări / înregistrări solicitate din Internet şi baze de date, exclusiv baza de date „MoldLex”; Mediateca, CD al ONU, Sala de lectură nr. 6, Oficiul Referinţe Bibliografice. Printarea informaţiei din Internet şi baze de date - se efectuează contra plată (nu mai mult de 20 pagini) la toate punctele de acces asigurate cu imprimantă.

Apelaţi la personalul Bibliotecii în cazul constatării unor nereguli pe ecranele calculatoarelor.

Este interzisă :

 1. Copierea oricăror programe instalate sau stocate pe computerele Bibliotecii.
 2. Resetarea, modificarea configuraţiei sau fişierelor de configurare ale acestora, deschiderea mai mult decît a 2 (două) site-uri concomitent pe Internet.
 3. Accesarea site-urilor care atentează la morala bunului gust (chat, jocuri, porno ori altă informaţie antisocială).
 4. Utilizarea calculatorului pentru loisir (filme).

7. SANCŢIUNI

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează după cum urmează:

 1. Avertisment verbal pentru încălcarea comportamentului civilizat (ridicarea vocii, refuzul de a folosi garderoba pentru a depune obiectele personale, întîrzieri de restituire a documentel în termenul stabilit etc.).
 2. Nu se împrumută cititorului nici o carte dacă nu le-a restituit pe cele cu termenul de utilizare expirat. Avertismentul va fi notificat în fişa utilizatorului, datat şi semnat de către bibliotecar.
 3. Folosirea Permisului de intrare ce aparţine altei persoane se sancţionează cu suspendarea dreptului de acces la  toate serviciile Bibliotecii pentru ambele persoane implicate pe o perioadă de 30 zile cu retragerea permisului pe acelaşi termen, cu specificarea respectivă în baza de date Cititorul, Modulul Circulaţie - Întreţinere - Înregistrare cititor - Înregistrare cititor după nume – Cîmpul Situaţie (restanţier).
 4. Nerestituirea documentelor la finele anului de studiu se sancţionează cu suspendarea dreptului de acces la serviciile Bibliotecii pe o perioadă  de la 1 pînă 6 luni din ziua achitării. Sancţiunea va fi înregistrată în baza de date Cititorul şi în Fişa utilizatorului, datată şi semnată de către bibliotecar:
  Exemplu: Acces suspendat la serviciile Bibliotecii de la ___ pînă la ___ pentru reţinerea  a ___ doc. şi perioada de reţinere ___ zile/luni.
  • 1 unitate reţinută  de la 10 la 30 zile  - suspendare 1 lună  
  • 2-3 unităţi reţinute  de la 1 lună la 3 luni  -  suspendare 2 luni
  • mai mult de  4-7 unităţi de la 4 luni pînă la 9 luni - suspendare 6 luni
  • 1 unitate reţinută 2-3 ani – ridicarea  dreptului de acces la serviciile Bibliotecii.
 5. Datele privind încălcarea Regulamentului, precum şi sancţiunile aplicate se înregistrează în Baza de date Cititorul, Modulul Circulaţie - Întreţinere - Înregistrare cititor - Înregistrare cititor după nume - Cîmpul Situaţie (restanţier), păstrîndu-se doar pentru anul curent de învăţămînt.
 6. Studenţii - restanţieri la Facultate au acces numai la serviciile din sălile de lectură.
 7. Nerestituirea publicaţiilor împrumutate pentru xerocopiere din sălile de lectură, după expirarea  a 30 de minute, se sancţionează cu retragerea Permisului de intrare pe o perioadă de 30 de zile în sala de lectură respectivă. Înregistrările sînt făcute în baza de date: Acces interzis pînă la ____   în  sala de lectură ______
 8. Deteriorarea documentelor (subliniere, notare pe text, decuparea, desfacerea, dezlipirea, inclusiv a barcodei, sustragerea de pagini) se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă  de la 1 la 6 luni. Informaţia este înregistrată în baza de date, în cîmpul respectiv. Utilizatorul va recondiţiona documentul deteriorat pe contul personal sau îl va înlocui cu unul identic, va achita barcoda deteriorată conform Nomenclatorului serviciilor cu plată a USARB.
 9. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului Bibliotecii se sancţionează cu amenda de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice (Art. 73. (2) Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218-XVI din 24.10.2008).
 10. Sustragerea documentelor de bibliotecă este sancţionată cu retragerea necondiţionată a Permisului de intrare şi anunţarea decanatelor şi rectoratului.  
 11. Pierderea documentelor de bibliotecă atrage după sine recuperarea fizică a documentului cu unul identic sau conform profilului Universităţii.
 12. Dreptul de a aplica  sancţiunile menţionate revine  managerilor superiori şi funcţionali din Serviciul Comunicarea Colecţiilor. Eventualele contestări se pot depune la Administraţie în termen de 5 zile de la luarea deciziei de sancţionare şi vor fi analizate de Consiliul Administrativ.

Notă: În perioada vacanţei de iarnă, după primul semestru de studiu, bibliotecarii din subdiviziunile de împrumut la domiciliu verifică fişele utilizatorilor şi semnalează în Modulul Circulaţie, cîmpul  Situaţie restanţier situaţia la zi prin menţiunea: Termen expirat - nu se mai împrumută nimic. ( vezi p.2.) Fişa tradiţională este marcată printr-un semn distinctiv - fîşie îngustă de culoare roşie. Acest semnal se adresează doar bibliotecarilor din subdiviziunea respectivă pentru a restricţiona servirea acestor utilizatori.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Bottom a

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

 

Cît de des frecventaţi biblioteca?

zilnic - 50%
o dată pe săptămînă - 25%
la necesitate - 25%
niciodată - 0%

Total voturi: 4
The voting for this poll has ended on: Iunie 23, 2016